KAPCSOLAT

KAPCSOLATFELVÉTEL

Ha kapcsolatba szeretne lépni velünk, kérjük, töltse ki az alábbi űrlapot. Megkeresésére a lehető legrövidebb időn belül válaszolunk. Kérjük, az összes *-gal jelölt mezőt töltse ki!

ORSZÁG:

 

 

Arteus Capital Holding vezérigazgatóság 
H-1134 Budapest, Róbert Károly körút 59. 
Tel.: +36 1 814 21 29 Fax: +36 1 814 21 30

Arteus Capital International Kft.
H-1134 Budapest, Róbert Károly körút 59.
Tel.: +36 1 814 21 29 Fax: +36 1 814 21 30

 

Arteus Business School Kft.
H-1134 Budapest, Róbert Károly körút 59.
Tel.: +36 1 814 21 72

Arteus Regionális Iroda, Sopron
H-9400, Sopron, Várkerület 15.
Tel.: +36 99 327 008

 

 

 

JOGI NYILATKOZAT

A honlap tartalma

Információk az Arteus Capital International vállalatról, az Arteus Capital International által kínált termékekről és szolgáltatásokról, valamint

Felelősség korlátozása és szerzői jog

Az Arteus Capital International rendszeresen ellenőrzi és aktualizálja a weboldalain található információkat. Bár az Arteus Capital International minden ésszerű intézkedést megtesz az információk pontosságának biztosítására, az adatok időközben változhatnak. Ezért az Arteus Capital International nem vállal semmilyen felelősséget vagy szavatosságot az információk időszerűségéért, pontosságáért és teljességéért. Ugyanez vonatkozik minden egyéb olyan weboldalra is, amely hiperlinkek segítségével elérhető. Amennyiben Ön ilyen weboldalakhoz hoz létre linket, azt saját kockázatára teszi. Az Arteus Capital International nem felel az ilyen linkek segítségével hozzáférhető weboldalak tartalmáért.

Változtatások

Az Arteus Capital International fenntartja a jogot a rendelkezésre bocsátott információk megváltoztatására vagy módosítására. A weboldalakon található információk és/vagy azok elemei nem nyújtanak megfelelő alapot befektetésekhez vagy egyéb döntésekhez. Múltbéli hozamok, történelmi árfolyam-alakulások nem jelentenek biztos jövőbeni hozamokat. Mielőtt befektetési döntést hozna, kérjük lépjen kapcsolatba tanácsadójával, üzletkötőjével. Az Arteus Capital International weboldalainak tartalma és struktúrája szerzői jogvédelem alatt állnak. Az információk és adatok, különös tekintettel a szöveg, szövegrészletek, képek és grafikák felhasználásához az Arteus Capital előzetes hozzájárulása szükséges.

Adatvédelem

Az Arteus Capital International a birtokába jutott adatokat, különös tekintettel a személyes adatokra, az osztrák - (DSG 2000) és a magyar adatvédelmi törvény (1992. évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról) rendelkezései szerint kezeli.

Adatkezelési szabályzat

Az Arteus Capital International Kft. (székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59.; cégjegyzék száma: 01-09-917776; adószám: 14744239-2-41; e-mail: info@arteus-capital.com), mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) jelen dokumentummal tájékoztatja az érintetteket a www.arteus-capital.com internetes oldalon (a továbbiakban: Honlap) folytatott adatkezelési gyakorlatáról.

A Honlap használatának megkezdésével a felhasználó tudomásul veszi az e dokumentumban foglalt rendelkezéseket.

A Honlap üzemeltetője az Adatkezelő.

A Honlap egyes funkcióinak igénybevételéhez, így hírlevél és/vagy ajánlat küldésének igényléséhez a felhasználónak személyes, illetve céges adatokat kell megadnia, melyek a következők:

Hírlevél igénylése esetén: e-mail cím*, vezeték és keresztnév, mobiltelefonszáma. Ezen adatok közül a *-al jelölt adat megadása mindenképpen szükséges ahhoz, hogy a felhasználó a hírlevelet megkaphassa.

Ajánlatkérés esetén: ajánlatkérő cég neve; telefonszáma; e-mail címe; legutolsó és azt megelőző üzleti éveire vonatkozólag saját tőke, jegyzett tőke, elmúlt 2 év árbevétele, kötelezettségek, főbb kötelezettségek (hitel, stb.), adózott eredmény, mérleg szerinti eredmény, foglalkoztatottak száma, aktuális járműflotta mérete; kapcsolattartó személy neve, e-mail címe, telefonszáma.

A fentiekben megjelölt adatok megadása a felhasználó önkéntes elhatározásán alapszik. Amennyiben a felhasználó a fent megjelölt adatokat megadja, úgy azokra az Adatkezelő adatkezelése kiterjed.

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása. Az Adatkezelő az adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint jelen szabályzat rendelkezéseinek megfelelően jár el.

Amennyiben a felhasználó a fenti adatait nem kívánja megadni, úgy a hírlevél, és/vagy ajánlat kérése eredménytelen maradhat.

A felhasználói adatok önkéntes megadásával a felhasználó hozzájárul, hogy az Adatkezelő a felhasználó adatait a jogszabályoknak és jelen szabályzatnak megfelelően kezelje, valamint ahhoz is, hogy az Adatkezelő a felhasználó megadott elérhetőségeire célzott ajánlatokat, hírleveleket juttasson el, azokkal őt megkeresse.

Az adatkezelés célja a felhasználóval történő kapcsolattartás, részre direkt marketing jellegű, vagy konkrét ajánlatok küldése, hírlevél küldése, piackutatás, piacelemzés készítése, illetve esetlegesen egyéb olyan célok, amelyet az adatkérés előtt a felhasználó kifejezetten és önkéntesen jóváhagy.

A felhasználó jogi felelőssége teljes tudatában kijelenti és elismeri, hogy az általa megadott adatok a saját, a valóságnak mindenben megfelelő adatai.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy bárminemű előzetes figyelmeztetés nélkül, folyamatosan ellenőrizze a Honlapon, illetve az adatbázisában a felhasználók által megadott adatokat. Amennyiben ennek során arra vonatkozó adat vagy gyanú merül fel, hogy a megadott adatok valótlanok, vagy hogy az adatokkal visszaéltek, továbbá ha a megadott adatok félrevezetőek, jogsértőek, úgy az Adatkezelőnek kizárólagos jogában áll azokat törölni, s a hírlevél, illetve ajánlat megküldését megtagadni. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatok valóságtartalmának, félrevezető, vagy jogsértő jellegének megítélésében kizárólag az Adatkezelő véleménye az irányadó. Ugyancsak az Adatkezelő jogában áll az e bekezdésben foglalt intézkedések megtétele, amennyiben a felhasználó bármely más személy adatával visszaél a Honlap használata során, vagy a Honlapon olyan adatot ad meg, amely sérti jelen szabályzat rendelkezéseit, illetve bármely más személy jogait, törvényes érdekeit.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy nem áll jogában semminemű anyagi, vagyoni, kártérítési követelést támasztani az Adatkezelővel szemben a Honlap használatával, a kiküldött hírlevelekkel, ajánlatokkal kapcsolatban. A felhasználó részére kiküldött hírlevelek, ajánlatok tartalma pusztán tájékoztató jellegű, azok nem minősülnek kötelező érvényűnek.

Az Adatkezelő fenntartja magának a Honlappal, és az azon található minden tartalommal kapcsolatos, más személyt meg nem illető valamennyi szerzői és egyéb jogot, még abban az esetben is, ha az adott jogról jelen szabályzat külön nem rendelkezik.

Az adatkezelő a felhasználó által megadott adatok valóságtartalmáért, illetve a mindezekkel kapcsolatos esetleges követelésekért teljes mértékben kizárja a felelősségét, ezekért felelősséget semmilyen módon, és mértékben sem vállal.

A felhasználó kötelezettséget vállal, hogy korlátozás nélkül helyt áll az Adatkezelő helyett minden olyan követeléssel szemben, illetve mentesíti őt azok alól, amelyeket amiatt támasztanak az Adatkezelővel szemben, hogy a felhasználó bármely személy jogait megsértette vagy veszélyeztette az Adatkezelő szolgáltatásának felhasználásával, vagy amelyek egyébként a Honlapnak a felhasználó által történt használatából fakadnak. Ezen helytállási (kártérítési, kártalanítási), megtérítési felelősség – nem kizárólagosan - kiterjed minden kárra, költségre, beleértve az igényérvényesítés, illetve az azzal szembeni védekezés költségeit, az eljárási díjakat, illetékeket, perköltségeket, ügyvédi, szakértői díjakat is. Az e pontban meghatározott esetleges követelésekről, eljárásokról az Adatkezelő írásban értesíti a felhasználót.

Az Adatkezelő kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy a Honlap használatát bármely személytől, indokolás nélkül megtagadja.

Az Adatkezelő a felhasználó adatait biztonságos szerveren tárolja, harmadik fél részére nem továbbítja kivéve a vonatkozó jogszabályokban előírt kötelező eseteket (pl. bíróság), s azokat nem hozza semmilyen módon nyilvánosságra.

Az adatkezelés az adatoknak a felhasználó általi megadásától és elküldésétől azok törléséig tart. A felhasználó bármikor jogosult adatainak törlését, vagy adatainak helyesbítését kérni postai úton, vagy az info@arteus-capital.com  e-mail címre küldött levél révén. Ugyanezen elérhetőségeken jogosult a felhasználó letiltani a részére megküldendő hírleveleket, egyéb megkereséseket.

Az Adatkezelő adatfeldolgozót nem bíz meg, az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi adatfeldolgozási feladatot saját maga végzi el.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy az internetes keresőoldalak által a felhasználó adataival kapcsolatban esetlegesen tárolt adatok kezelésének időtartamára, módjára az Adatkezelőnek semmilyen módon nincs ráhatása. A Honlap – egy, vagy akár több - olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmazhat, amely más szolgáltatók / partnerek oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

A felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. Az ilyen jellegű kéréseket az info@arteus-capital.com  e-mail címre kell megküldeni.

Az adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes; ha az érintett kéri; ha  az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; ha azt a bíróság vagy hatóság elrendelte.

A felhasználó a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz, illetőleg a vonatkozó jogszabályban meghatározott hatóságokhoz (pl. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) fordulhat.

Az Adatkezelő kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a jövőre nézve egyoldalúan és korlátlanul módosítsa, és a módosítást a Honlapon közzétegye, ily módon értesítve arról a felhasználókat. Amennyiben a felhasználó az adatkezelési szabályzat módosítását követően bármely módon használatba veszi a Honlapot, úgy ezáltal  magára nézve kötelezőnek ismeri el a módosított szabályzatot.

A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekben az Info tv. rendelkezései az irányadók, amely jogszabály aktuális tartalmáról a felhasználó a következő linken tájékozódhat: http://njt.hu.

A Honlap használata során ún. sütik (cookies) segítségével adatok kerülnek gyűjtésre és elemezésre a weboldal használatával kapcsolatban, ideértve a felhasználók domain neveit, a látogatási számokat, a látogatott aloldalakat és az oldalon eltöltött időt. A süti kis mennyiségű adat, amelyet webszerver a felhasználó böngészőjéhez továbbít. A felhasználó eldöntheti, hogy engedélyezi-e a sütik használatát böngészője egyedi beállításai segítségével. A sütik engedélyezése egyszerűbbé és gyorsabbá teszik a Honlap használatát.

Minden böngésző eltérő módon működik, ezért a süti beállítások változtatásához javasolt elolvasni a felhasználó által használt böngésző program „Help” /Súgó/ menüjének vonatkozó részét (vagy mobil telefon, táblagép használati útmutatóját).

A sütik alapbeállításként bekapcsolt állapotban vannak a Honlapon. A felhasználó böngészője megfelelő beállításával letilthatja a sütik használatát, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy nem fogja tudni megjeleníteni a Honlap valamennyi funkcióját, így tehát javasolt a sütiket bekapcsolva hagyni.

Bővebb információk a sütikről általában: aboutcookies.org (Az oldal tartalmáért az Arteus Captal International Kft. nem vállal felelősséget, arra semmilyen ráhatása nincs.

 

POWERED BY

A weblapot működtető szerverek tuljdonosa:

Silicon Dreams Kft.
6000 Kecskemét, Kőhíd u. 12. I/1.

Cégjegyzékszám: 03-09-105263
Bejegyző bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság mint Cégbíróság.
Adószám: 11425971-2-03

Telefon:
e-mail: info [kukac] sziliciumalmok.hu

Weblapunkat a DREAM4SYS ERP weblapkészítő rendszer működteti!

Mentés